Upoważnienie do odbioru dziecka

Treść

 

…………………………..……                              ………………………………………..

imię i nazwisko udzielającego upoważnienia                                                                 
                                                                                    miejscowość                             data

 ………………………..………

Adres zamieszkania

 

 

 

 

 

Upoważnienie

 

 

 

Upoważniam Panią/Pana ………………………………………………………… ,

                                                                                                           (imię i nazwisko)

legitymującego/cą się dowodem osobistym …………………………………..……. do

                                                                                                           (seria i numer)

 

odbioru mojego/jej syna/córki ……………………………………………………………

                                                                                                           (imię i nazwisko)

 

z Przedszkola Samorządowego im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku w roku szkolnym ………………………. / w dniach …………………………………..

 

………………………………….

                                                                                 (podpis)

 

Załącznik: zgoda upoważnionego do przetwarzania danych osobowych w związku
                  z udzielonym upoważnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………..……                              ………………………………………..

imię i nazwisko udzielającego zgody                                            miejscowośćdata

………………………..………

adres zamieszkania

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: imię, nazwisko i serię z numerem dowodu osobistego w celu realizacji upoważnienia z dnia……………………….. dotyczącego odbioru dziecka   

………………………………………. z Przedszkola Samorządowego im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku  w roku szkolnym ……………………….

 

………………………………….

                                                                                Czytelny podpis

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż przedstawione zostały mi następujące informacje związane z przetwarzaniem moich danych osobowych:

1.       Administratorem tych danych jest Szkoła Przedszkole Samorządowe im. Hansa Christiana Andersena
w Tymbarku, Dane kontaktowe: adres: 34-650 Tymbark 495; tel. 183325170; e-mail: nzp@op.pl 

2.       Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie wskazanym w zgodzie udzielonej powyżej.

3.       Przysługuje mi prawo:

·         żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

·         ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

·         cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

………………………………….

                                                                                         Czytelny podpis