Wzór odwołania zgody

Treść

 

…………………………..……                                ………………………………………..

imię i nazwisko wnioskodawcy                                                       miejscowośćdata

………………………..………

adres zamieszkania wnioskodawcy

                                                                             

 

                                                                              Administrator Danych Osobowych

                                                                              w Przedszkolu Samorządowym
im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku

34-650 Tymbark 495

 

 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych - RODO)  wnoszę o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka …………. obejmujących dane wyrażone w zgodzie ………………..…………………………………….

.

 

 

 

                                                                                                      ……………………...........

                                                                                                                  Czytelny podpis