RODO

Treść

 

Szanowni Państwo!

     W związku z wejściem w życie od 25.05. 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO – informujemy na podstawie art. 13 RODO, że:

     Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Przedszkole Samorządowe im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku, reprezentowane przez Dyrektora Panią Krystynę Kałużną.

     W myśl przywołanych przepisów wyznaczyliśmy również  Inspektora  Ochrony  Danych Osobowych. Jest nim Pani Józefa Piętak, z którą w sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo skontaktować pod emailem: jpietak@poczta.onet.pl.

     Zamieszczamy także wzory dokumentów związane z polityką prywatności realizowaną w naszej placówce.