Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja Dostępności strony internetowej Przedszkola Samorządowego im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku

Wstęp do deklaracji

Przedszkole Samorządowe im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.przedszkole.tymbark.iap.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Samorządowe im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku
Tymbark 495, 34-650 Tymbark
Telefon: (0-18) 33-25-170
e-mail: nzp@op.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-05-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszczone w serwisach treści (najczęściej pliki pdf), w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

- część fotografii nie posiada opisu alternatywnego, ponieważ zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Przedszkola.

Całkowite dostosowanie serwisu do potrzeb osób z niepełnosprawnością planowane jest do 01.09.2025 roku.

 

Ułatwienia na stronach podmiotowych

Podmiotowa strona: www.przedszkole.tymbark.iap.pl posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery), monochromia, inwersja,

- możliwość zwiększania / zmniejszania rozmiaru tekstu,

- możliwość zwiększenia / zmniejszenia odstępów między wierszami, paragrafami, literami, słowami,

- czytelny / dysleksyjny font,

- focus wokół elementów nawigacyjnych,

- wyrównanie tekstu do prawej / lewej / środka,

- linia pomocnicza, maska pomocnicza, wirtualna klawiatura, ukryj obraz, wyłącz dźwięk / animacje, duży kursor

 

 

Deklarację sporządzono dnia: 18.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Przedszkola Samorządowego w Tymbarku.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Paulina Rosiek paulina.rosiek@gmail.com, Anna Leśniak bandoania@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 33-25-170. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek posiada wejście główne, do którego można się dostać pokonując dwa stopnie lub podjeżdżając podjazdem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych oraz otworzyć drzwi (otwierane ręcznie). Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Wśród miejsc parkingowych dla interesantów nie ma miejsca przewidzianego dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona i wykonana z kostki brukowej. Wejście do budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka, a następnie na hol. Budynek jest jednokondygnacyjny. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform. Nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.