Koncepcja Pracy Przedszkola na lata 2016-2021

Treść

5 letni Program Rozwoju Przedszkola  Samorządowego w Tymbarku : 2016- 2021
Koncepcja pracy przedszkola

Spis treści 

I.                    Misja i wizja Przedszkola

II.                  Mocne strony placówki

III.                Cel główny rozwoju  oraz cele szczegółowe

IV.                Zadania do realizacji w kolejnych latach.

V.                  Zarządzanie strategiczne

VI.                Podnoszenie poziomu jakości pracy

VII.               Promocja przedszkola

VIII.            Zarządzanie i organizacja

IX.                Ewaluacja programu

X.                  Postanowienia końcowe

I. Misja i wizja Przedszkola

MISJA

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wielokierunkowy rozwój.
 • Przedszkole organizuje Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczną na zasadach określonych w  stosownym rozporządzeniu celem zaspakajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosuje aktywne metody pracy, innowacje i nowatorskie rozwiązania
 • Baza, estetyka pomieszczeń wpływają na wysoki poziom pracy.


WIZJA

Nasze przedszkole:

 • traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo
 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wielokierunkowego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne i społeczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.
II. Mocne strony przedszkola

 • Atrakcyjna oferta edukacyjna.
 • Autorskie programy własne nauczycieli.
 •  Organizowanie uroczystości , imprez oraz wycieczek.
 • Udział w konkursach, festiwalach, przeglądach , akcjach charytatywnych
 • Wysoki poziom pracy  opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej.
 • Bardzo dobra atmosfera i klimat przedszkola.
 • Wysokie kwalifikacje nauczycieli.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.
 • Wysoki poziom zadowolenia rodziców - dobra opinia placówki w środowisku tytuł: „Zadowolony konsument"


III. Cel główny rozwoju:

 • Umożliwienie dzieciom wykorzystania ich potencjału poprzez właściwie organizowany  proces wychowawczo - dydaktyczny oraz podejmowanie przez nauczycieli dodatkowych działań stymulujących rozwój każdego dziecka.


Cele szczegółowe:

 • Integrowanie działań wychowawczych dom- przedszkole- środowisko
 •  Podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwijanie aktywności i sprawności fizycznej dzieci, promowanie zdrowego stylu życia.
 • Wzmocnienie roli wychowawczej przedszkola poprzez kontynuację działań mających na celu budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej ojczyzny poprzez realizację edukacji  patriotycznej
 •  Stymulowanie kreatywnych, twórczych działań dzieci
 • Wprowadzanie dziecka w świat sztuki.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, ekologicznych


IV.   Działalność opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcza - Zadania do realizacji:

zadanie 1: "Poznajemy region i okolicę".

zadanie 2: "Przedszkolak przyjacielem zwierząt"

zadanie 3: "Mali ekolodzy"

zadanie 4: "Promujemy zdrowy styl życia"

zadanie 5: "Aktywny i twórczy przedszkolak"

V. Zarządzanie strategiczne

 1. Przedszkole ma wypracowaną wizję i misję.
 2. Posiada pięcioletni program rozwoju placówki, który co roku jest modyfikowany i wzbogacany o nowe zadania.
 3. Przedszkole posiada program profilaktyczny, wychowawczy, ekologiczny, logopedyczny, .Programy te są w miarę potrzeb dostosowywane do możliwości i potrzeb dzieci.
 4. W adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych pomaga program adaptacyjny.
 5. Pracownicy administracji i obsługi uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych z zakresu GMP i GHP oraz wdrażają system HACCP.
 6. Nauczyciele, wychowankowie, rodzice i pracownicy przedszkola uczestniczą w realizacji celów i zadań placówki.


VI. Podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola

 1. Wszyscy pracownicy placówki dążą do ciągłego podnoszenia jakości swojej pracy. Współpracują ze sobą, a tym samym doskonalą jakość pracy przedszkola.
 2. Nauczyciele znają zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz priorytety MEN i priorytety Małopolskiego Kuratora Oświaty,
 3. Nauczyciele współuczestniczą w tworzeniu i modyfikowaniu systemu zapewnienia jakości w przedszkolu.
 4. Dyrektor zapoznaje  radę  pedagogiczną oraz rodziców ze sprawozdaniem - wnioskami oraz kierunkiem zmian  przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego
 5. Analizuje się potrzeby i oczekiwania wychowanków, rodziców, nauczycieli i pracowników oraz poziom zaspakajania tych potrzeb i oczekiwań.


VII. Promocja przedszkola

 1. Współpraca z organizacjami, instytucjami
 2. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
 3. Integracja nauczycieli naszego terenu, wymiana doświadczeń.
 4. Uczestniczenie dzieci z przedszkola w różnych imprezach, uroczystościach.
 5. Organizacja różnorodnych  konkurencji, zawodów i konkursów: ekologicznego, plastycznego, recytatorskiego, itp.
 6. Prowadzenie strony internetowej  promującej przedszkole: jego działalność, miłą, rodzinną atmosferę; pyszne domowe posiłki; fachową kadrę oraz dobre wyposażenie.
 7. Informowanie o osiągnięciach przedszkola w mediach.VIII. Zarządzanie i Organizacja:

1. Dyrektor/Nauczyciele

 • Nauczyciele znają zadania i zakresy obowiązków.
 • Stale diagnozują osiągnięcia dziecka.
 • Doskonalą i dokształcają się poprzez kursy, warsztaty, WDN, samokształcenie.
 • Nauczyciele znają program rozwoju placówki, ich doskonalenie zawodowe przebiega zgodnie z w/w programem.
 • Gromadzą literaturę metodyczną, bogacą bibliotekę pedagogiczną o nowe pozycje.
 • Dbają o pomoce i zabawki - zabawki edukacyjne.
 • Stosują aktywne i nowatorskie metody pracy z dziećmi.
 • Gromadzą, naprawiają i uzupełniają sprzęt sportowy
 • Pozyskują sprzymierzeńców przedszkola i sponsorów.
 • Współpracują z pokrewnymi i sąsiadującymi placówkami oświatowymi.
 • Są samodzielni, aktywni i twórczy. 

2. Pracownicy administracji i obsługi

 • Znają i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 • Współtworzą z nauczycielami środowisko sprzyjające rozwojowi wszechstronnemu „małego" dziecka - środowisko bezpieczne, estetyczne, czyste i wychowujące.
 • Dbają o zdrowe i smaczne żywienie. Wdrażają system HACCP.
 • Pracownicy administracji i obsługi znają program rozwoju placówki, pomagają i wspierają nauczycieli przy jego realizacji.
 • Angażują się w tworzenie, na swoich stanowiskach pracy, systemu zapewniania jakości pracy placówki.
 • Utożsamiają się z przedszkolem, są aktywni, a ich praca jest widoczna i doceniana.3. Współpraca z rodzicami 

 Rodzice :
a. Uczestniczą w konsultacjach indywidualnych, zebraniach grupowych.

b. Przynajmniej raz w roku biorą udział w zajęciach otwartych. Celem tych zajęć jest zorientowanie rodziców odnośnie możliwości rozwojowych dzieci - pedagogizacja rodziców.

c. Informowani są na bieżąco o zachowaniu dziecka w przedszkolu, jego osiągnięciach i trudnościach.

d. Uczestniczą w spotkaniach ze specjalistami np. : logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą, pediatrą, itp. W miarę potrzeb.

e. Biorą czynny udział w organizowanych przez w/w specjalistów warsztatach.

f. Korzystają z literatury pedagogicznej (ciekawe artykuły, pozycje z zakresu np. 
wychowania, psychologii, itp.).

g. Promują przedszkole, poszukują sprzymierzeńców i sponsorów.

h. Wspólnie z dziećmi biorą czynny udział w realizacji  programu edukacyjnego.

i. Znają „Statut przedszkola", organizację pracy w placówce, cele i zadania. Znają osiągnięcia i problemy przedszkola.

j. Uczestniczą w organizowanych spotkaniach z wychowawcami poszczególnych grup - w celu uzyskania informacji o dziecku i dalszych planowanych działań nauczyciela.
k. Współpracują w zakresie organizacji  uroczystości.
l. Pomagają :

 • w doposażeniu sal przedszkolnych w zabawki i pomoce dydaktyczne,
 • w drobnych naprawach i remontach,
 • zagospodarowaniu terenu przedszkola,

ł. Są angażowani jako eksperci - lekarz, pielęgniarka, leśniczy, sklepowa, policjant, strażak, itp.

m. Reprezentują przedszkole na zewnątrz.

n. Mają wpływ na to, co dzieje się w przedszkolu - uroczystości; organizacja zajęć dodatkowych, dostosowanie czasu pracy i przerw pracy przedszkola do zgłaszanych potrzeb; itp.

o. Mają poczucie, że przedszkole do którego chodzi dziecko, jest równocześnie ich przedszkolem.


4.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

W dalszym ciągu kontynuujemy współpracę z:
  1. Urzędem Gminy

 2. Biblioteką Publiczną

 3. Przedszkolami: Parafialnym, Prywatnym (udział w konkursach, wymiana doświadczeń)

  4. Szkołą Podstawową w Tymbarku - program współpracy uwzględnia

 • spotkania dzieci pięcioletnich z przyszłym wychowawcą, zwiedzanie szkoły

5. Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Limanowej

6.Stowarzyszenie na Rzecz osób z Niepełnosprawnością „Przystań"

7. Policją

8. Strażą Pożarną


Szukamy partnerów i instytucji, którzy będą wspierać i promować działalność przedszkola.

 

5. Działania mające na celu poprawę warunków działalności placówki

Najbardziej pilnymi pracami budowlano - remontowymi, według przedstawionej niżej kolejności są:

 • Modernizacja placu zabaw
 • Doposażenie  sal w zabawki i pomoce dydaktyczne
 • Kontynuowanie modernizacji ogrodu przedszkolnego, założenie np: ośrodków edukacyjnych - miejsca obserwacji i działań przyrodniczych, kompostownik
 • Systematyczne uzupełnianie biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje z literatury dziecięcej, metodycznej, psychologicznej itp. , z uwzględnieniem programu rozwoju przedszkola6. Pozyskiwanie dodatkowych środków pozabudżetowych:

a. organizowanie kiermaszów

b. festyny rodzinne

c. pozyskiwanie środków unijnych 

d. poszukiwanie sponsorówIX. Ewaluacja  (po 5 latach)

Ewaluacja odbywać się będzie dwa razy w roku na posiedzeniach Rady Pedagogicznej analityczno-oceniającej. Całościowa ewaluacja odbędzie się po zakończeniu realizacji Programu.

Metodami monitorowania realizacji Programu Pracy Przedszkola będą:

 • badania statystyczne,

 · badanie dokumentacji przedszkolnej i dodatkowej,

 · ankiety i wywiady dla nauczycieli,

 · ankiety adresowane do rodziców

, · ankiety adresowane do nauczycieli nauczania elementarnego,

 · obserwacje wychowanków,

 • przegląd bazy przedszkolnej.X. Postanowienia końcowe

 1. Program Rozwoju Przedszkola - Koncepcja, jest otwarta i może ulegać modyfikacji.
 2. Program Rozwoju Przedszkola - Koncepcja, jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
 3. Program Rozwoju Przedszkola - Koncepcja, zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
 4. Zmiany w koncepcji mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.

Obowiązuje od dnia : 1 września 2016